تولید بیش از 235,040 عدد یوبوت دوبل در سال 1393

 

 تولید بیش از 235,040 عدد یوبوت دوبل در سال 1393