موقعیت گنبد کاووس
تعداد طبقات 5
متراژ 2.500 مترمربع
بزرگترین دهانه 9 متر
کاربری مسکونی
خدمات ارائه شده
طراحی
تامین مصالح
نظارت بر اجرا
اجرای اسکلت بتنی
ارتفاع کانتون
 
20
وضعیت پروژه
در حال اجرا