موقعیت تهران
تعداد طبقات 20
متراژ 28،000 مترمربع
بزرگترین دهانه 8/5 متر
کاربری تجاری
خدمات ارائه شده
طراحی
تامین مصالح
نظارت بر اجرا
اجرای اسکلت بتنی
ارتفاع یوبوت
20 Double
وضعیت پروژه
در حال اجرا