موقعیت اراک
تعداد طبقات 1
متراژ 400 مترمربع
بزرگترین دهانه  10
کاربری صنعتی
خدمات ارائه شده
طراحی
تامین مصالح
نظارت بر اجرا
اجرای اسکلت بتنی
ارتفاع یوبوت
20 Double
وضعیت پروژه
در حال اجرا