موقعیت تهران
تعداد طبقات 11
متراژ 7,000 مترمربع
بزرگترین دهانه  14/6
کاربری اداری
خدمات ارائه شده
طراحی
تامین مصالح
نظارت بر اجرا
اجرای اسکلت بتنی
ارتفاع یوبوت
20 Double
وضعیت پروژه
در حال ساخت