موقعیت اراک
تعداد طبقات 3
متراژ 2،100 مترمربع
بزرگترین دهانه  9/5
کاربری مذهبی
خدمات ارائه شده
طراحی
تامین مصالح
نظارت بر اجرا
اجرای اسکلت بتنی
ارتفاع یوبوت
20 Double
وضعیت پروژه
در حال اجرا