موقعیت اصفهان
تعداد طبقات 3
متراژ 400 مترمربع
بزرگترین دهانه  10
کاربری مسکونی
خدمات ارائه شده
طراحی
تامین مصالح
نظارت بر اجرا
اجرای اسکلت بتنی
ارتفاع یوبوت
16 Double
وضعیت پروژه
در حال اجرا