موقعیت اهواز
تعداد طبقات 10
متراژ 1،600 مترمربع
بزرگترین دهانه  10/75
کاربری مسکونی
خدمات ارائه شده
طراحی
تامین مصالح
نظارت بر اجرا
اجرای اسکلت بتنی
ارتفاع یوبوت
26 Double
وضعیت پروژه
در حال اجرا