موقعیت قم
تعداد طبقات 9
متراژ 2،400 مترمربع
بزرگترین دهانه 10/85
کاربری مسکونی
خدمات ارائه شده
طراحی
تامین مصالح
نظارت بر اجرا
اجرای اسکلت بتنی
ارتفاع یوبوت
20 - Double
وضعیت پروژه
در حال اجرا