موقعیت یزد
تعداد طبقات 2
متراژ 450 مترمربع
بزرگترین دهانه  8/5
کاربری مسکونی
خدمات ارائه شده
طراحی
تامین مصالح
نظارت بر اجرا
اجرای اسکلت بتنی
ارتفاع یوبوت
16 Double
وضعیت پروژه
اتمام پروژه