موقعیت زنجان
تعداد طبقات 5
متراژ 1،200 مترمربع
بزرگترین دهانه  9/5
کاربری مسکونی
خدمات ارائه شده
طراحی
تامین مصالح
نظارت بر اجرا
اجرای اسکلت بتنی
ارتفاع یوبوت
20 Double
وضعیت پروژه
اتمام پروژه