موقعیت تهران
تعداد طبقات 60
متراژ  مترمربع
بزرگترین دهانه  
کاربری مسکونی
خدمات ارائه شده
طراحی
تامین مصالح
نظارت بر اجرا
اجرای اسکلت بتنی
ارتفاع یوبوت
20 Double
وضعیت پروژه
در حال ساخت