موقعیت کرمان
تعداد طبقات 6
متراژ 1/075 مترمربع
بزرگترین دهانه 11 متر
کاربری مسکونی
خدمات ارائه شده
طراحی
تامین مصالح
نظارت بر اجرا
اجرای اسکلت بتنی
ارتفاع یوبوت
16 Double
وضعیت پروژه
در حال اجرا