موقعیت کرمان
تعداد طبقات 2
متراژ 800 مترمربع
بزرگترین دهانه  9 متر
کاربری مسکونی
خدمات ارائه شده
طراحی
تامین مصالح
نظارت بر اجرا
اجرای اسکلت بتنی
ارتفاع کانتون
 
20
وضعیت پروژه
در حال ساخت