موقعیت اراک
تعداد طبقات 10
متراژ 5،000 مترمربع
بزرگترین دهانه 12
کاربری مسکونی
خدمات ارائه شده
طراحی
تامین مصالح
نظارت بر اجرا
اجرای اسکلت بتنی
ارتفاع یوبوت
16 Double
وضعیت پروژه
در حال اجرا