طراحی و اجرای ساختمان مسکونی خانه ای روی آب در سال 1388

طراحی و اجرای ساختمان مسکونی خانه ای روی آب در سال 1388