مجتمع تجاری صدف واقع در بندرعباس با مساحتی در حدود 100،000 مترمربع

مجتمع تجاری صدف واقع در بندرعباس با مساحتی در حدود 100،000 مترمربع