ایجاد بازشوهای نامنظم

ایجاد بازشوهای نامنظم

استفاده از سیستم دال مجوف یوبوت در مجتمع تجاری اداری معلم با مساحتی در حدود 35 هزار متر مربع