پروژه مسکونی پل رومی

پروژه مسکونی پل رومی با 8000مترمربع در 12 طبقه