موقعیت تهران
تعداد طبقات 14
متراژ 3.000 مترمربع
بزرگترین دهانه 10.5متر
کاربری مسکونی
خدمات ارائه شده
طراحی
تامین مصالح
نظارت بر اجرا
اجرای اسکلت بتنی
ارتفاع یوبوت
26 Double
وضعیت پروژه
در حال اجرا